Algemene Leveringsvoorwaarden Occasionfiets.nl


 

 

Artikel 1 Definities

             

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

 

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

 

1.3 Klant: de wederpartij van Occasionfiets.nl met wie  Occasionfiets.nl een Overeenkomst aangaat.

 

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

 

1.5 Partijen: Occasionfiets.nl (onderdeel van Ecomobiel B.V.) en Klant gezamenlijk.

 

1.6  Occasionfiets.nl de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

 

1.7 Website: de website van  Occasionfiets.nl te vinden onder website.

 

1.8 Zaken: zaken welke Occasionfiets.nl o.a  op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

 

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

 

3.1 De op Internet en de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien, het zij mondeling of via e-mail.

 

3.2 Occasionfiets.nl garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Occasionfiets.nl hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

 

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Occasionfiets.nl er zorg voor dat -als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Occasionfiets.nl mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

 

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

 

4.2 Occasionfiets.nl is gerechtigd ten allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

 

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:

 

a. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);

b. door middel van betaling contant  (of anders indien anders afgesproken)

c. door middel van betaling vooraf via de bank bij bezorgen aan het opgegeven adres voor de overeengekomen prijs, overeengekomen prijs welke mondeling via telefoon of elektronisch via e-mail is bevestigd.**

 

**Wordt het rijwiel bij bezorgen als bedoeld in lid c alsnog niet afgenomen, dan worden er  de reguliere transportkosten en extra administratiekosten in rekening gebracht ad. € 50,- incl. btw

 

Artikel 5 Leveringstermijn

 

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigings e-mails zijn indicatief.

 

5.2 Occasionfiets.nl zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

 

5.3 Indien en voor zover Occasionfiets.nl niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Occasionfiets.nl heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing. Dit geldt net als bij het aangaan van de overeenkomst aangegeven is dat deze termijn van 30 dagen niet gehaald zal worden.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

 

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Occasionfiets.nl mits:

a. de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn.

b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Tweedehansnieuw

c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Occasionfiets.nl het in ontvangst heeft genomen.

 

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7 Reclameren

 

7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Occasionfiets.nl alwaar Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Occasionfiets.nl mits:

a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Occasionfiets.nl binnen bekwame tijd schriftelijk of e-mail heeft laten blijken;

c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Tweedehansnieuw

d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Occasionfiets.nl het in ontvangst heeft genomen.

 

7.2 Indien na onderzoek van Occasionfiets.nl blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Occasionfiets.nl met Klant in overleg treden.

 

7.3 Indien na onderzoek van Occasionfiets.nl inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:

a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;

b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

 

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

 

7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 

8.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

8.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Occasionfiets.nl welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Contact vermeld. Occasionfiets.nl zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

Klant kan het geschil -indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

 

Artikel 9 Garantie

 

9.1 Occasionfiets.nl neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de Fabrikant of importeur van het betreffende product. Alleen deze garanties worden uitgevoerd op afspraak bij ons of een andere door ons bepaalde locatie. Hierbij is het mogelijk dat uw het product achter moet laten. Hierbij worden de onderdelen vervangen die onder de garantie vallen.

 

9.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of normale slijtage. Tevens vallen garantieclaims ten gevolge van het uitblijven van een zogenaamde servicebeurt/stelbeurt (na circa 500km of uiterlijk 6 maanden) buiten de garantieregeling.

 

9.2 Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij u uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

9.3 Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de wet Occasionfiets.nl stelt.

 

 

 

 

Artikel 10 Verzending

 

10.1 Alle verzendingen van Occasionfiets.nl aan klanten van het bestelde product gebeuren geheel op het eigen risico van de klant. Beschadigingen of veroorzaakte gebreken tijdens het transport niet vallende binnen de garantievoorwaarden van de fabrikant komen geheel ter rekening van de koper.

 

10.2 Alle verzendingen vallen onder de verzekeringsregels van de transporteur van Occasionfiets.nl en reclamaties dienen door de klant zelf gedaan te worden bij de transporteur.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 

- Occasionfiets.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de koper resp. aan derden i.v.m. het niet compleet resp. gebruiksklaar zijn van de fietsen.

- Indien Occasionfiets.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid van Occasionfiets.nl beperkt tot  maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

- De aansprakelijkheid van Occasionfiets.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het uitkeringsbedrag van zijn verzekeraar.

 

 

Artikel 12 Overige bepalingen

 

Occasionfiets.nl is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

 

 

Alle prijzen en specificaties benoemd op de website site of via één van onze andere adverteermethoden zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten.